Medzinárodná výstava pre podnikanie a franchising

PRE NÁVŠTEVNÍKOV
BEZPLATNÝ VSTUP

Hlavný partner výstavy

Mediálny partner výstavy

Odporúčame

Master franchisová konference 2015

Veletrh řešení

Tlačové správy

Krst knihy "Antológia franchisingu"

Na výstave prebehne slávnostný krst knihy "Antológia franchisingu" od autora Jozefa Orgonáša.
 
ORGONÁŠ, J. 2015. Antológia franchisingu. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 280 s. ISBN 978 ̶ 80 ̶ 225 ̶ 4136 ̶ 7.
Predkladaná monografia vznikla v úzkej spolupráci s členmi Slovenskej franchisingovej asociácie a ponúka pohľad na vývin franchisingu, a to od roku 1989, keď  po spoločenských zmenách sa táto forma podnikania postupne dostávala nielen do povedomia podnikateľskej verejnosti,  ale i do bežnej hospodárskej praxe. Prvýkrát v histórii slovenského franchisingu predkladáme ucelenú vedeckú prácu, ktorá sa venuje tejto špecifickej oblasti.

Monografiu Antológia franchisingu od autora Jozefa Orgonáša vydala Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave vo Vydavateľstve EKONÓM. Publikácia nadväzuje na predchádzajúce dielo autora - učebnicu FRANCHISING, ktorú vydalo Vydavateľstvo EKONÓM v roku 2013.

V tejto monografii si autor vytýčil cieľ ponúknuť komplexný pohľad na vývin franchisingu na Slovensku od roku 1989, kedy po spoločenských zmenách sa táto forma podnikania postupne dostávala nielen do povedomia podnikateľskej verejnosti ale i do bežnej hospodárskej praxe. Dielo podrobne rozpracúva a aktualizuje jednotlivé aspekty franchisingu a uvádza aj príklady a informácie z jej praktického využitia.

Autor hodnotí franchising všeobecne ako metódu podnikania, jeho úlohu a význam v súčasnom podnikateľskom prostredí a potenciál jeho uplatnenia a rozvoja v budúcnosti. V časti 6.4 je takto výstižne charakterizované aj hlavné posolstvo predmetnej monografie:

Ak v súlade s Ludwigom Wittgensteinom rozumieme pod paradigmou vzor alebo štandard, podľa ktorého sa posudzuje skúsenosť a pod franchisingom rozumieme vertikálny odbytový systém overený poskytovateľom, ktorý poskytuje za poplatky právne samostatnému prijímateľovi na základe zmluvného vzťahu, vrátane zaškolenia, priebežného vzdelávania, ochrannej známky, know-how, potom je zrejmé, že franchising je typ podnikateľských aktivít, ktoré predstavujú modernú, ale pritom osvedčenú formu. Je dostatočne moderná a osvedčená na to, aby predstavovala možný efektívny spôsob podnikania v 21. storočí.

V tomto diele autor naplnil svoj cieľ a čitateľovi sa dostane do rúk ucelené a prehľadné dielo o franchisingu, ktoré dobre poslúži nielen ako učebnica pre študentov Ekonomickej univerzity, ale poskytne zaujímavé informácie aj odbornej verejnosti a najmä podnikateľom, ktorí uvažujú o využití tejto metódy vo svojom podnikaní. 

Partneri výstavy